Privacy

Privacy

CaniSport Events 2024 

Privacyverklaring

CaniSport Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. CaniSport Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonummer;
• Emailadres

En naam, ras en leeftijd van de hond. 


Overig contact
Wij bewaren persoonsgegevens die u achterlaat als je ons een email of brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Dit zullen o.a. gegevens zijn, zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en emailadres.

Feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten worden bewaard en gebruikt ter verbetering van onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door CaniSport Events verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om u op de hoogte te houden middels nieuwsbrief;
• CaniSport Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
CaniSport Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens CaniSport Events. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CaniSport Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. CaniSport Events 2024 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens CaniSport Events van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid (en twee staps verificatie) op al onze systemen;
• Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • Regelmatig worden onze maatregelen en systemen getest;
• Een ieder binnen CaniSport Events is op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via canisport.events@gmail.com

Beeldmateriaal
Tijdens het CaniSport Event wordt foto en film materiaal opgenomen. Zowel als deelnemer als ook voor toeschouwers/bezoekers stemt u ermee in dat op het terrein van Markant Outdoorcentrum en op- en langs de route's van de activiteiten foto en filmmateriaal wordt gemaakt. CaniSport Events behoudt het recht om dit materiaal te gebruiken ter publicatie en promotie (website, sociale media, etc) van CaniSport Events.

Beeldmateriaal wordt altijd vooraf gescreend. Indien u hier niet van gediend bent kunt u dit kenbaar maken bij de fotograaf of filmploeg en/of bij de informatie kraam op het terrein. 

Cookies 
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. CaniSport Events verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Analytics
CaniSport Events gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. CaniSport Events kan met behulp van de rapporten uit Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

MailChimp nieuwsbrief
U kunt zich via onze website aanmelden om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Voor de opmaak en verzending van onze nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp.com. MailChimp bewaart uitsluitend uw mailadres en, indien u dit hebt doorgegeven of aangepast, uw naam. Wanneer u een nieuwsbrief ontvangt kun u, onderaan de nieuwsbrief, uw gegevens aanpassen of u uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. CaniSport Events zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens CaniSport Events
Collenstaartweg 12A
7443RP Nijverdal
E: canisport.events@gmail.com