Algemene voorwaarden

Dogs Pride is initiatiefnemer van CaniSport.Events. CaniSport.Events vindt plaats op het terrein van Markant Outdoor te Braamt. Onder CaniSport.Events wordt in de Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan het terrein van Markant Outdoor waar het CaniSport Events plaatsvindt.

Bij deelname aan het CaniSport Events gelden de onderstaande algemene regels en voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: het door CaniSport.Events in enig jaar te organiseren CaniSport Events
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
C. Bezoeker: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze op het terrein komt om te kijken.
D. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
E. Organisatie: de rechtspersoon (in deze Dogs Pride h.o.d.n. CaniSport.Events) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
F. Mailadres Organisatie: canisport.events@gmail.com
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

2. Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan het CaniSport Events deelnemen, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. Deelname aan het CaniSport Events geschied door de Deelnemer persoonlijk. Mocht je niet persoonlijk meer kunnen deelnemen, dan is het mogelijk de deelnameplek over te dragen op een ander mits dat van te voren via een mail naar canisport.events@gmail.com is aangegeven.
2.3. Deelname aan het evenement staat alleen open voor eigenaren met hun hond(en). Het is niet toegestaan om deel te nemen zonder hond of op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, wheeler enz.
2.4. Deelnemers mogen vanaf 16 jaar en ouder deelnemen. Jongvolwassenen onder toezicht van de ouders. Voor activiteiten zoals Steppen of Bikejoring dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
2.4. De algemene voorwaarden van Markant OutdoorCentrum blijven op het terrein van kracht.
2.5. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan het materiaal op het terrein, de natuur of andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventuele schade is de Deelnemer zelf aansprakelijk.
2.6. Op het terrein geldt dat honden ten alle tijden aangelijnd dienen te zijn.
2.7. Er geldt een opruimplicht op het terrein, op het terrein staan diverse afvalemmers of containers waarin je de poepzakjes kunt deponeren.
2.8. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van politie, (wedstrijd)leiding, organisatie, personeel of vrijwilligers van het CaniSport Events opvolgen.
Bij herhaaldelijke of ernstige misdragingen houdt de Organisatie zich het recht om deelname aan het CaniSport Events ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2.9. De Organisatie is gerechtigd een Deelnemer uit de betreffende activiteit te halen indien deze zich niet houdt aan de gedragsregels genoemd in de algemene voorwaarden, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het CaniSport Events noodzakelijk wordt geacht.
2.10. De Deelnemer is verplicht minimaal vijftien minuten voor aanvang het deelname bewijs op te halen. Is dat niet het geval, dan wordt het deelname bewijs overgedragen naar de dag inschrijving.
2.11. De Deelnemer ontvangt bij het Informatiepunt een goodybag en het deelnamebewijs.
2.12. De Deelnemer is verplicht zich af te melden bij de Organisatie indien hij/zij voortijdig de activiteit verlaat.
2.13. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie.


3. Annulering

3.1. Indien de Deelnemer door omstandigheden niet kan komen, mag de Deelnemer het deelnamebewijs zonder tegenprestatie naar de Organisatie het deelnamebewijs overdragen aan een ander natuurlijk persoon. De Deelnemer dient via een mail naar canisport.events@gmail.com de persoonsgegevens van de nieuwe Deelnemer door te geven. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: naam, achternaam, adres, naam van de hond, ras, leeftijd hond, enting/titering, telefoonnummer en emailadres.

3.2. De Organisatie neemt geen annulering in behandeling en restitutie vindt niet plaats.
3.3. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de demo's, programmaonderdelen, stakingen, falende apparatuur, brand, zeer slechte weersomstandigheden e.d., heeft de Organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie. In dat geval zal er een nieuwe datum en/of locatie worden vastgesteld: in ieder geval zal de eerstvolgende editie dan een jaar later plaatsvinden. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden of extra bestellingen aan Deelnemer en Bezoeker plaatsvinden.
3.4. De Organisatie is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer en Bezoeker gemaakte kosten wanneer het CaniSport Events ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolg van letsel of overlijden.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico op schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het CaniSport Events.
4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als mentale zin vereist, en verklaart dat hij en de hond waarmee hij deelneemt aan deze eis voldoen en dat hij zich door training of anderszins voldoende heeft voorbereid op dit CaniSport Events.
4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het CaniSport Events. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het CaniSport Events, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
4.7. Eigenaren van het terrein waarop het CaniSport Events gebruik van maakt, sponsors en standhouders zijn op dezelfde voet als Organisatie uitgesloten van aansprakelijkheid.
4.8. Organisatie is gerechtigd Bezoekers en Deelnemers van wie zij vindt of vreest dat hij/zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het evenement verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Organisatie tot enige vergoeding is gehouden.
4.9. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

5. Toegang en verblijf

5.1. Toegang tot CaniSport Events is voor een ieder toegestaan, via de daarvoor bestemde toegangsweg. Slechts met een geldig deelnamebewijs kan men deelnemen aan de activiteiten en workshops.
5.2. Deelnamebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het deelnamebewijs vermelde datum en zijn te koop in de voorverkoop of tijdens CaniSport Events bij het Informatiepunt verkrijgbaar, mits er nog plek is voor deelname, gedurende de vermelde openingstijden. Organisatie is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

5.3. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het evenement uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
5.4. Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker en Deelnemer is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van CaniSport Events gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van CaniSport Events de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar deelnamebewijs geldend kan maken.
5.5. Het is toegestaan om uw hond, mits aangelijnd, mee te nemen op het CaniSport Events.
5.6. Bij grote drukte kan het aantal Bezoekers worden beperkt.
5.7. Auto's dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken. Er is sprake van betaald parkeren.
5.8. Het is niet toegestaan op of over muren, omheiningen of touwen te klimmen.
5.9. Afval en hondenpoepzakjes dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Er geldt een opruimplicht op en rondom het terrein.
5.10. Indien op de website staat vermeld dat de horecagelegenheid open is, kunt u voor het nuttigen van een maaltijd daar terecht. Het is dan niet toegestaan om eigen eten op het terrein mee te nemen en te nuttigen.
5.11. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van CaniSport Events of af te geven bij het informatiepunt.
5.12. Het is de Bezoeker en Deelnemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie, professionele foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie te gebruiken.
5.13. Organisatie behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker en Deelnemer aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker en/of Deelnemer zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

6. Reclame / Klachten

6.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Organisatie en de Bezoeker dienen de Organisatie binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Organisatie niet in behandeling genomen.
6.2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Organisatie te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Organisatie:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van het evenement naar andere data;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van het evenement waarop de overeenkomst tussen Organisatie en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoekers zal Organisatie het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het terrein of gebouwen, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op het terrein;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen op het terrein;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer.

7. Persoonsgegevens

7.1. Door het invoeren van de gegevens voor het bestellen van tickets via de website van Organisatie of via een van de online diensten uitgevoerd voor Organisatie, geeft de Bezoeker van de website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal Organisatie deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. Organisatie zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
7.2. Organisatie legt uw persoonsgegevens vast wanneer u meer informatie wilt ontvangen omtrent één van de activiteiten. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, e-mailadres, gegevens over betalingen, bestelde producten en/ of interesses, gegevens van de hond. Organisatie gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) acties en diensten van Organisatie op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u zich op ieder moment afmelden via de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar het mailadres van de Organisatie.
7.3. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is het is Privacy Statement van Organisatie van kracht, dat ter inzage op de website staat vermeld.
7.4. Organisatie maakt gebruik van diensten van derden. Deze derden treden in opdracht van de Organisatie. Het Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, zoals bij de online verkoop van tickets voor door Organisatie georganiseerde evenementen via de website van bijvoorbeeld Inschrijven.nl of runwithpride.nl. Inschrijven.nl of runwithpride.nl en andere opdrachtnemers van Organisatie kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor eigen doeleinden. Organisatie is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Organisatie plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Algemene voorwaarden 2024

CaniSport.Events is een onderdeel van Dogs Pride
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 08221380